Izvēlne
EN

Metāla izstrādājumu iegāde – skatuves dekorāciju izgatavošanai

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

Metāla izstrādājumu iegāde – skatuves dekorāciju izgatavošanai 

CPV kodi:

44000000-0, 44100000-1, 44160000-9

Iepirkuma priekšmets un paredzamā cena

Iepirkuma identifikācijas numurs LNO 2018/4. Pasūtītāja vajadzība iepirkt metāla izstrādājumus skatuves dekorāciju izgatavošanai.  Pasūtītāja paredzamā cena iepirkumā par abām daļām 140 000,00 euro bez PVN. Iepirkums sadalīts divās daļās:

1.daļa: Alumīnija izstrādājumu iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma pielikums Nr.1). Šajā daļā paredzamā cena 120000,- euro bez PVN (Pasūtītāja plānotā maksimāli iespējamā līgumsumma līguma darbības laikā par veiktajām piegādēm kopā - līgumcena). Līguma darbības termiņš 24 kalendārie mēneši. Līgums stājas spēkā ne ātrāk kā 19.07.2018.

2.daļa: Tērauda izstrādājumu iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma pielikums Nr.2). Šajā daļā paredzamā cena 20000,- euro bez PVN (Pasūtītāja plānotā maksimāli iespējamā līgumsumma līguma darbības laikā par veiktajām piegādēm - līgumcena). Līguma darbības termiņš 24 kalendārie mēneši. Līgums stājas spēkā ne ātrāk kā 22.06.2018.

Paziņojuma ievietošanas datums:

16.03.2018.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2018/4

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Metāla izstrādājumu iegāde – skatuves dekorāciju izgatavošanai – saskaņā ar nolikumu

Nolikums

 

ŠEIT

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

JAUTĀJUMI UN ATBILDES 2

 

Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 16.04.2018. plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, lietvedības daļa, pretendentam ierodoties vai sūtot piedāvājumu pa pastu.

Lēmums:

Piedāvājuma atvēršanas protokols

Ņemot vērā iepirkumu komisijas sēdē pieņemtos lēmumus un Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteiktos mērķus, saskaņā ar 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība” un Atklāta konkursa “Metāla izstrādājumu iegāde” nolikuma 5. punktu par piedāvājumu novērtēšanas kārtību un 6.punktu par lēmumu par konkursa rezultātiem pieņemšanu, iepirkuma komisija - visiem komisijas locekļiem balsojot par - nolemj:

 

1) Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (viszemāko cenu) atklāta konkursa “Metāla izstrādājumu iegāde” 1.daļā (alumīnija izstrādājumu iegāde) iesniedzis SIA “INFINITY” (reģistrācijas nr.40003667109). Cena kopā EUR 39721,50 bez PVN.
2) Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (viszemāko cenu) atklāta konkursa “Metāla izstrādājumu iegāde” 2.daļā (tērauda izstrādājumu iegāde) iesniedzis SIA “Baltic Metal Corporation” (reģistrācijas nr.40203032674). Cena kopā EUR 6416,10 bez PVN.
3) Atklāta konkursa 1.daļā (alumīnija izstrādājumu iegāde) iepirkuma līgums noslēdzams ar SIA “INFINITY” (reģistrācijas nr.40003667109), ievērojot iepirkuma līguma projektu un nolikuma 1.2.punktā noteikto par Pasūtītāja plānoto maksimāli iespējamo līgumsummu līguma darbības laikā par veiktajām piegādēm kopā - 120 000,- euro bez PVN. Līguma darbības termiņš 24 kalendārie mēneši. Līgums stājas spēkā ne ātrāk kā 19.07.2018.
4) Atklāta konkursa 2.daļā (tērauda izstrādājumu iegāde) iepirkuma līgums noslēdzams ar SIA “Baltic Metal Corporation” (reģistrācijas nr.40203032674), ievērojot iepirkuma līguma projektu un nolikuma 1.2.punktā noteikto par Pasūtītāja plānoto maksimāli iespējamo līgumsummu līguma darbības laikā par veiktajām piegādēm kopā - 20 000,- euro bez PVN. Līguma darbības termiņš 24 kalendārie mēneši. Līgums stājas spēkā ne ātrāk kā 22.06.2018.

PROTOKOLS 1

PROTOKOLS 2

ZIŅOJUMS

Līgums 1. daļa

Līgums 2. daļa

 

 

 

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu