Izvēlne
EN

Elektroenerģijas iegāde LNOB vajadzībām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasūtītājs:

 

 

 

Paziņojums

par piekļūšanu Pasūtītāja datiem

konkursa ietvaros:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” (turpmāk tekstā Pasūtītājs) izsludinājusi publiskā iepirkuma procedūru/ atklātu konkursu “Elektroenerģijas iegāde LNOB vajadzībām” (id. nr. LNO 2018/7), lai pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 2.pantu, konkursa rezultātā - noslēgtu līgumu ar elektroenerģijas tirgotāju uz diviem gadiem par elektroenerģijas pārdošanu Pasūtītāja vajadzībām. Ievērojot to, ka konkursā piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, vērtējot cenu, ņemot vērā, ka pretendents cenu piedāvā, tai skaitā - apskatot Pasūtītāja elektroenerģijas patēriņa datus, Pasūtītājs lūdzis AS “Sadales Tīkls” nodrošināt elektroenerģijas tirgotājiem (kas izteikuši šo interesi konkursa ietvaros), piekļuvi Pasūtītāja datiem. Dati iegūstami par Pasūtītāja objektiem - Lubānas iela 80, Rīgā un Aspazijas bulvāris 3, Rīgā.

 

Ja nepieciešama papildus informācija vai piekrišana vēstules formā Tirgotājam, lūdzu nosūtīt attiecīgu pieprasījumu konkursa nolikuma 1.3.punktā noteiktajai kontaktpersonai vai Pasūtītāja lietvedības daļai.

 

 

 

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

Elektroenerģijas iegāde LNOB vajadzībām

Paziņojuma ievietošanas datums:

28.03.2018.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2018/4

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Elektroenerģijas iegāde LNOB vajadzībām saskaņā ar iepirkuma dokumentāciju

Nolikums:

 

 

ŠEIT

 

Atbilde uz jautājumu

 

Piedāvājuma atvēršana

Plānotā līguma summa līdz 140000,00 euro ( bez PVN)
Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši

Piegādes vieta

 

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija un Lubānas iela 80, Rīga

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 25.04.2018. plkst. 14.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, lietvedības daļa, pretendentam ierodoties vai sūtot piedāvājumu pa pastu.

Lēmums:

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (Pasūtītājs) iepirkuma komisija 17.05.2018. sēdē (iepirkuma komisijas protokols Nr.4 - LNO 2018/7) pieņēma šādus lēmumus:

1) SIA “Geton Energy” (reģ.nr.40103642991) piedāvā zemāko cenu - summu EUR 154036,32 bez PVN atklātā konkursā.

2) Atklātā konkursā “Elektroenerģijas iegāde LNOB vajadzībām” (id.nr.LNO 2018/7) iepirkuma līgums par elektroenerģijas tirdzniecību noslēdzams ar SIA “Geton Energy” (reģ.nr.40103642991). Iepirkuma līguma summa EUR 140000,00 (viens simts četrdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN, kas ir maksimāli iespējamā summa, kas var tikt iztērēta par elektroenerģijas iegādi Līguma ietvaros. Gadījumā, ja Līguma summa tiek iztērēta ātrāk, nekā Līguma darbības beigu termiņš iestājies, tad Līgums izbeidzams līdz ar minētās Līguma summas sasniegšanu. SIA “Geton Energy” jāpārdod elektroenerģija, ievērojot tā finanšu piedāvājumu. Cena par elektroenerģiju neietver obligātā iepirkuma komponentes un sistēmas pakalpojumu tarifus, bet ietver balansēšanas pakalpojuma izmaksas. SIA “Geton Energy” piedāvātās cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta izpildi un atbilst atklāta konkursa nolikumā noteiktajam, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

 

Lēmums

 

Protokols Nr.3

 

ZIŅOJUMS

LĪGUMS

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu