Izvēlne
EN

Audumu iegāde

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Tālr. +371 67073715

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

Audumu iegāde

CPV kodi:

NUTS kods:

19200000-8, 19000000-6, 39561000-2

LV006

Paredzamā cena

līdz 140000,00 (viens simts četrdesmit tūkstoši euro un 00 euro centi) (bez PVN)

 

Iepirkums sadalīts daļās.

1.daļa: Audumu iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma pielikums Nr.1). Šajā daļā paredzamā cena 40 000,- euro bez PVN (Pasūtītāja plānotā maksimāli iespējamā līgumsumma līguma darbības laikā par veiktajām piegādēm kopā - līgumcena). Vispārīgās vienošanās darbības termiņš 24 kalendārie mēneši. Preces piegādes laiks ne vairāk kā 10 darba dienas, skaitot no Pasūtījuma saņemšanas dienas.

2.daļa: Audumu iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (paredzēta katalogu iesniegšana) (pielikums Nr.1). Šajā daļā paredzamā cena 100 000,00 euro bez PVN (Pasūtītāja plānotā maksimāli iespējamā līgumsumma līguma darbības laikā par veiktajām piegādēm - līgumcena). Līguma darbības termiņš 24 kalendārie mēneši. Preces piegādes laiks ne vairāk kā 15 darba dienas, skaitot no Pasūtījuma saņemšanas dienas. Piegādātājam jābūt spējīgam piegādāt 500 m auduma vienā pasūtījuma reizē. Pasūtītājs paredzējis preces apmaksu pirms piegādes.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām daļām.

Paziņojuma ievietošanas datums:

21.03.2018.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2018/5

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Audumu iegāde LNOB vajadzībām saskaņā ar nolikumu

Nolikums

 

ŠEIT

 

Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

līdz 10.05.2018. plkst. 14.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, lietvedības daļa, pretendentam ierodoties vai sūtot piedāvājumu pa pastu.

Piedāvājumu atvēršanas sēdē konstatēts: 

Atklātā konkursā iesniegti kopā 5 (pieci) piedāvājumi. Piedāvājumi iesniegti slēgtās aploksnēs, atbilstoši atklāta konkursa nolikumam. Atklātā konkursā piedāvājumus iesnieguši šādi pretendenti:

  1. SIA “Pick-up” (reģ.nr.40103047476) piedāvājums iesniegts 25.04.2018., plkst.13.35.
  2. SIA “Audumu palete” (reģ.nr.40203007624) piedāvājums iesniegts 27.04.2018., plkst.16.04.
  3. A/S “Abakhan Fabrics Eesti Latvijas filiāle” (reģ.nr.40003680268, adrese: Lielgabalu iela 4, Rīga, LV-1010) piedāvājums iesniegts 07.05.2018., plkst.10.25..
  4. CONVERTEX Srl piedāvājums iesniegts 08.05.2018., plkst.17.05 (adrese: VIA Volturno 2/C, 00185 Roma).
  5. SIA “Kreps Pluss” (reģ.nr.40003385493, Lāčplēša iela 17-1A, Rīgā, LV-1011) piedāvājums iesniegts 09.05.2018., plkst.10.40.

Lēmums:

Atklātā konkursa 1.daļā (audumu iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikumu)):

 

Ievērojot atklātā konkursa nolikuma 1.daļā noteiktās prasības un nolikuma 19., 20. un 21.punktu, vispārīgā vienošanās par audumu piegādēm noslēdzama ar šādiem pretendentiem:

SIA “Pick-up” (reģ.nr.40103047476).
SIA “Audumu pallete” (reģ.nr.40203007624).
A/S “Abakhan Fabrics Eesti Latvijas filiāle” (reģ.nr.40003680268, adrese: Lielgabalu iela 4, Rīga, LV-1010).
SIA “Kreps Pluss” (reģ.nr.40003385493, Lāčplēša iela 17-1A, Rīgā, LV-1011).

Vispārīgās vienošanās līgumcena 40 000 euro bez PVN. Vispārīgās vienošanās darbības termiņš 24 kalendārie mēneši.

Atklātā konkursa 2.daļā (paraudzēta katalogu iesniegšana):

Iesniegts viens piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja prasībām par katalogu sagatavošanu un iesniegšanu. Katalogu iesniedzis CONVERTEX Srl (adrese: VIA Volturno 2/C, 00185 Roma). Katalogs ietver informāciju – audumu paraugi, audumu tehniskie parametri.

Pasūtītāja vajadzība ir vispārīgās vienošanās noslēgšana ar vairāk kā ar vienu pretendentu  (tādā veidā Pasūtītājam nodrošinot audumu izvēles daudzveidību mākslinieku idejas īstenošanai). Ņemot vērā to, ka konkursa 2.daļā katalogu/piedāvājumu iesniedzis viens pretendents,  Pasūtītājs pārtrauc iepirkuma procedūru iepirkuma/atklāta konkursa 2.daļā (katalogu iesniegšana).

 

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu