Izvēlne
EN

5 stīgu kontrabasa iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums un paredzamā cena:

CPV kods:

“5 stīgu kontrabasa iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”

37313000-5

 EUR 28000 bez PVN par abām daļām kopā

 

Ievietošanas datums:

07.09.2018.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2018/13

Nolikums:

ŠEIT

ENGLISH

 

Iegādes īss apraksts:

Mūzikas instrumenta piegāde saskaņā ar nolikumu

 

Iepirkums organizējams saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

 

Iepirkums sadalīts divās daļās

Līguma izpildes termiņš:

2 nedēļas, skaitot no līguma noslēgšanas dienas

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 

līdz 19.09.2018. plkst. 14.00

Piedāvājumu atvēršana:

19.09.2018., plkst.14.00, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Pretendentam jāiesniedz piedāvājums Pasūtītājam, sūtot piedāvājumu pa pastu vai personīgi VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” biroja adresē/ lietvedības daļā – Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, LV- 1050.

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

  Iepirkumā “5 stīgu kontrabasa iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” , id.nr. LNO 2018/13, iesniedzis savu piedāvājumu viens pretendents: Matthias Beimdiek Violinbygger, Harsdorffsvej 13,3, 1874 Frederikserg C, Denmark, reģistrācijas nr.DK33292635. Pretendents iesniedzis piedāvājumu iepirkuma abās daļās. Iepirkuma 1.daļā piedāvātā cena 13500 euro bez PVN. Iepirkuma 2.daļā piedāvātā cena 13500 euro bez PVN.

Lēmums:

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” iepirkuma komisija 11.10.2018. sēdē (iepirkuma komisijas protokols Nr.4 - LNO 2018/13 iepirkumā “5 stīgu kontrabasa iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” - Id. Nr. LNO 2018/13) (turpmāk tekstā - iepirkums) pieņēma sekojošus lēmumus:

1) Par uzvarētāju iepirkuma “5 stīgu kontrabasa iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām, id.nr.LNO 2018/13, 1.daļā noteikt un iepirkuma līgumu noslēgt ar Matthias Beimdiek Violinbygger (Harsdorffsvej 13,3, 1874 Frederikserg C, Denmark, reģistrācijas nr.DK33292635). Līguma summa 13500 EUR bez PVN.


 2) Par uzvarētāju iepirkuma “5 stīgu kontrabasa iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām, id.nr.LNO 2018/13, 2.daļā noteikt un iepirkuma līgumu noslēgt ar Matthias Beimdiek Violinbygger (Harsdorffsvej 13,3, 1874 Frederikserg C, Denmark, reģistrācijas nr.DK33292635). Līguma summa 13500 EUR bez PVN.

PROTOKOLS

LĒMUMS

LĪGUMS 1. daļa

LĪGUMS 2. daļa

 

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu